Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

satyra
23:36
4570 e1da 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viahash hash
satyra
23:34
satyra
23:32
www.flickr.com/photos/corran105/25138787203 www.flickr.com/photos/corran105/21858715870 www.flickr.com/photos/corran105/21859003668 www.flickr.com/photos/corran105/23485875095 expressions-of-nature

by Jason Parker

Devils Spring System, Florida
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaMerrry98 Merrry98
satyra
23:30
4421 667f 500
satyra
23:30
3831 d509
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMerrry98 Merrry98
satyra
23:27
2845 f10b
satyra
23:25
23:25
8098 de8d 500
Reposted fromabsolem absolem viahash hash
satyra
23:24
0606 4645
Reposted fromrol rol viamyego myego
satyra
23:24
2715 b1cb 500
Reposted fromnutt nutt viaRavyna Ravyna
satyra
23:22
0967 a87b 500
Reposted fromroxanne roxanne viarotfl rotfl
satyra
23:21
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viaavooid avooid
satyra
23:21
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— Santiago Pajares – Książka, której nie ma
satyra
23:21
2708 4e6b 500
satyra
23:20
9730 4c8d
Reposted fromrol rol viadestructive-hopeless destructive-hopeless
satyra
23:19
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
satyra
23:14
satyra
23:14
2701 7bd2 500
Reposted fromnyaako nyaako vialittledarling littledarling
satyra
23:13
7777 2034
Reposted fromEkran Ekran viabudas budas
satyra
23:12
Reposted fromoctober84 october84 viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl