Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

08:41
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viarulletka rulletka
satyra
08:40
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viapikkumyy pikkumyy

September 20 2017

satyra
12:11
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
01:31
9672 98a6
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
satyra
01:27
5050 b644 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaOnly2you Only2you
satyra
01:26
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaundonee undonee

September 19 2017

satyra
16:10
satyra
16:10
5234 610b 500
Reposted fromministerium ministerium viaundonee undonee
satyra
13:33
0339 9f1e 500
Reposted fromSardion Sardion viasiostra siostra
satyra
13:33
5991 df6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasiostra siostra
satyra
13:32
satyra
13:32
9651 b70b 500
Kong: Skull Island (2017), concept graphics, Jakub Różalski.
satyra
12:44
1565 502f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacojest cojest
satyra
12:44
Są ludzie, przy których łatwiej się oddycha.
Reposted fromlabellavita labellavita viacojest cojest
satyra
12:43
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viacojest cojest
12:42
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viacojest cojest
satyra
12:41
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viacojest cojest
satyra
12:39
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
satyra
11:57
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaOnly2you Only2you
satyra
11:57
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl