Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

19:16
7691 6825 600
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viawielorybek wielorybek
19:16
7783 ba6c 600
Reposted fromikillorigami ikillorigami viawielorybek wielorybek
satyra
10:59
Reposted fromFlau Flau viacoffeebitch coffeebitch
satyra
10:57
0479 f00f
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
10:42
3830 7c38 600
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
satyra
10:40
5710 50cd 600
satyra
10:39
9560 0190
Reposted fromslodziak slodziak viapamieciodlegle pamieciodlegle
10:38
9107 228d 600
satyra
10:38
2276 dc74
satyra
10:37

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
10:37
8888 242b 600
Reposted fromstrzepy strzepy viapamieciodlegle pamieciodlegle
00:00

June 15 2017

23:56
5391 8d89 600

the-roofs-not-safe-now:

weird little comic

Reposted from10k-saints 10k-saints viakrybus krybus
satyra
23:55
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viaSurvivedGirl SurvivedGirl
23:54
3714 5d7a 600
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
satyra
23:53
1932 bc23 600
23:52
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viawiksz wiksz
satyra
23:52
0326 e06b 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawiksz wiksz
23:49
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viawiksz wiksz
23:35
5122 9c34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl