Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

19:29
3871 4ea3
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaazazel azazel
satyra
19:27
8768 a991

July 08 2017

satyra
21:44
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamalaami malaami
21:43
9214 b389
satyra
21:25
0151 bda4 600
Reposted fromdzony dzony viastrzepy strzepy
satyra
21:25
satyra
20:25
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola
satyra
20:24
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola
satyra
19:26
19:25
There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence, transform a yellow spot into sun.
— Pablo Picasso
(via quotethatword)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainvincible invincible
19:24
5876 f474 600
Reposted fromkimik kimik viainvincible invincible
19:23
satyra
17:08
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
satyra
17:07
7461 2c7e 600
stpam
Reposted fromuoun uoun viathelittleprince thelittleprince

July 06 2017

satyra
22:42
2877 792d 600
Tatry
Reposted frombarock barock viajamaicanbeat jamaicanbeat
satyra
22:41
22:41
8149 192e
Reposted fromLittleJack LittleJack viacorazblizej corazblizej
satyra
22:39
22:38
8895 faad
Reposted fromerial erial viacoolstorybro23 coolstorybro23
satyra
22:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl