Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

satyra
23:50
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
satyra
23:49
7291 facd 600
satyra
23:48
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viathornat thornat
satyra
23:26
3576 788b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamajkey majkey
satyra
23:26
satyra
23:26
satyra
23:26
0706 cade 600
by Tina Sokolovskaya
satyra
22:56
satyra
22:50
satyra
22:49
9163 15be 600
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66
satyra
22:48
0955 e085 600
Reposted from4777727772 4777727772 viaoversensitive oversensitive
satyra
22:48
5270 0f0d
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax
satyra
22:48
4023 f1ef
Reposted fromhwmc hwmc viaOnly2you Only2you
satyra
22:48
1338 0209 600
Reposted fromlaluna laluna viamajkey majkey
satyra
22:48
0914 e813 600
Reposted from4777727772 4777727772 viaoversensitive oversensitive
satyra
22:45
satyra
22:45
satyra
22:45
3884 76cd
Reposted fromgreenfox greenfox viaOnly2you Only2you
satyra
22:44
5655 9051 600
Reposted from4777727772 4777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
satyra
22:44
4751 fe68 600
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl