Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

satyra
18:37
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost
satyra
18:35
8935 71bd 600
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
satyra
18:34
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajunior13 junior13
satyra
18:34
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
satyra
18:34
2192 c90c 600
Twój Vincent.
satyra
15:05
2716 b245
Reposted byfrikadelleitsaccurateki-adizombiekraskoxannskizzoretpenispenispenislolsokorabbit-acgitana

February 26 2020

satyra
22:38
Reposted fromrof rof viamolotovcupcake molotovcupcake
satyra
22:35
0118 14ab 600
Reposted fromrof rof viaXavax Xavax
satyra
22:35
7404 2c41 600
Reposted fromtichga tichga viaXavax Xavax
satyra
22:33
2359 280c 600
Reposted fromTamahl Tamahl viaZoonk11 Zoonk11
satyra
21:21
7586 da5e 600
Reposted fromSilentRule SilentRule viaXavax Xavax
satyra
19:48
Dbałość o samego siebie, dobre rozeznanie we własnym wnętrzu to również dbałość o związek. Nie wystarczy kochać do szaleństwa. Od wpatrywania się w zachwycie w naszego wybranka skuteczniejsze jest spoglądanie we własne wnętrze.
— Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa viaterazjestlato terazjestlato
satyra
19:46
9337 4d1c 600
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
satyra
19:39
19:32
1689 9cb9 600

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viarudosci rudosci

February 24 2020

satyra
21:38
3594 8b50 600
peruka
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagrg grg
satyra
21:35
9429 02c7 600
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viamushu mushu

February 23 2020

satyra
21:36
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaworthit worthit
satyra
09:14
2749 0265 600
Reposted fromviolator violator viasucznik sucznik
satyra
09:13
Reposted fromFero Fero viamushu mushu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl